Technical Program Committee

Zheli Liu (Nankai University)

Jin Li (Guangzhou University)

Changyu Dong (University of Newcastle Upon Tyne)

Xiaochun Cheng (Middlesex University)

Chunjie Cao (Hainan University)

Jian Xu (Northeastern University)

Ilsun You (Soonchunhyang University)

Mianxiong Dong (Muroran Institute of Technology)

Tao Li (Nankai University)

Guangquan Xu (Tianjin University)

Yongjian Yang (Jilin University)

Siu-Ming Yiu (Chinese University of Hong Kong)

Hao Peng (Zhejiang Normal University)

Chunfu Jia (Nankai University)

Shaojing Fu (National University of Defense Technology)

Siamak Shahandashti (University of York)

Yanyu Huang (Nankai Univeristy)

Bo Li (Nankai University)

Sijie Yin (Nankai University)

Xiaojie Guo (Nankai University)

siyi lv (Nankai University)

Jinhui Ye (Nankai University)

Hongyang Yan (Guangzhou Univeristy)